• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Izglītības mērķi kultūras paradigmu maiņās

372 lpp ISBN 978-9984-46-478-7 Monogrāfijā apkopota autora 30 gadu pieredze un pētījumi par izglītības mērķiem un to veidošanu. Tās pamatā ir 2011. gadā aizstāvētais promocijas darbs, kas papildināts ar autora pētījumiem pēdējos 12 gados. Pirmajā daļā analizēta izglītības mērķu nozīme un funkcijas, izglītības sistēmas mijiedarbība ar sabiedrības kultūru un tās vērtībām. Autors piedāvā savu pieeju Eiropas vēsturei, analizējot kultūras paradigmu maiņas ietekmi uz izglītību un tās mērķiem. Otrajā daļā, balstoties uz mūsdienu sabiedrības problēmu analīzi, tiek piedāvāti izglītības mērķu veidošanas 5 principi un to pamatojums. Trešajā daļā salīdzināti rezultāti divām pedagogu aptaujām, kas tika veiktas 2009.–2010. un 2020.–2021. gadā par izglītības mērķiem un vērtībām, kā arī pētīta izglītības mērķu veidošanas pieredze ārzemēs un Latvijā. Autors ir vadībzinātņu doktors, pedagogs, mūziķis un kultūru pētnieks, aktīvi darbojas koru kustībā, ir bijis Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents. Lasītājiem pazīstams viņa daudzsējumu izdevums „Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” un raksti presē par izglītības aktualitātēm. Grāmata ir aktuāla visiem, kuri strādā izglītības vadībā vai studē to, apgūst pedagoģiju.

Lasīt vairāk
image01

Prievārdi

8 lpp + krāsainais pielikums ISBN 978–9984-46-479-4 Metodiskais materiāls domāts pirmsskolai un sākumskolai, lai attīstītu prasmes veidot teikumus, kuros ir prievārdi. Izmantojot attēlus, jautājumus un shēmas, kuras raksturo prievārdos nosaukto lietu izvietojumu (uz, zem, aiz un tamlīdzīgi), bērni un skolēni trenējas veidot gramatiski pareizas frāzes. Tas attīsta arī loģisko domāšanu, izpratni par vārdu nozīmi un teikumu struktūru. Materiālu var izmantot gan latviešu valodas, gan kādas svešvalodas apguvē. Materiāla autore ir logopēde un latviešu valodas speciāliste. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „Burtu paslēpes”, „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, "Līdzskaņu spēles. 3. daļas", "Patskaņu un divskaņu spēles", "Kā tu skani, zilbīte?", "Jautrās atskaņas". Materiāls noderēs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī vecākiem, kuriem ir bērni minētajā vecumā. Teikumu veidošanu var pārvērst arī par radošu ģimenes spēli.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture. Pārbaudes darbi 7.- 9.klasei

123 lpp ISBN 978-9984-46-477-0 Grāmatā apkopoti summatīvie pārbaudes darbi. Saturiski tie balstīti uz IZM apstiprinātajām V. Purēna mācību grāmatām „Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei”, „Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei” un „Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei”. Katram grāmatās aplūkotajam tematam veltīts viens pārbaudes darbs divos variantos. Grāmatā ietvertas arī norādes skolēnam, kas palīdz darbam sagatavoties, kā arī norādes skolotājam par vērtēšanas kritērijiem (sniegumu līmeņu apraksti) un vēlamajām atbildēm. Pārbaudes darba sistēma veidota, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747 (27.11. 2018) un tajos veiktajiem labojumiem (MK noteikumi Nr. 476, 22.08.2023). Saskaņā ar tiem, vērtējot tiek noteikts zināšanu, izpratnes, prasmju apjoms un kvalitāte, kādu skolēns uzrāda mācību jomā, kā arī caurviju prasmju apguve, spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā. Skolotāja uzdevums ir individuāli noteikt atbalsta nepieciešamību pārbaudes darbu izpildes laikā. Pārbaudes darbus skolotājs var izmantot tieši vai arī kā avotu savām pārbaudes darba idejām.

Lasīt vairāk
image01

Es dzīvoju R(L)īgā. 2. grāmata

142 lpp ISBN 978-9984-46-476-3 Autore piedāvā nākamo vingrinājumu kopu, kas veltīta skaņas „R” izrunai. Problēmas ar šo skaņu ir vienas no visvairāk izplatītajām. Otrā grāmata veltīta tām skaņu kombinācijām, kurās bērni visbiežāk pieļauj kļūdas. Tās ir „TR”, „DR”, „KR”, „GR”, „BR, un „PR”. Grāmatas ievadā autore atgādina galveno skaņu izrunas traucējumu cēloņus un to novēršanas iespējas. Tālāk seko dažādi vizualizēti un grafiski vingrinājumi, kas palīdz bērniem vingrināt skaņu izrunu un nostiprināt apgūtās prasmes. Grāmatas autore ir logopēde ar bagātu praktisko pieredzi un vairāku vingrinājumu krājumu autore. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „PBD- mūs var atšķirt!”, „Kur pazūd garumzīmes?”, „Lasu un izprotu!”. Tās jau guvušas lielu lasītāju atzinību. Grāmatu var izmantot logopēdi, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kā arī vecāki, kuru bērniem ir minētā problēma.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei. Darba burtnīca

ISBN 978-9984-46-475-6 75 lpp Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā apkopoti dažādu izziņas līmeņu uzdevumi, kas palīdz skolēniem sistematizēt zināšanas un radoši tās izmantot, kā arī sagataves atgādnēm, kurās skolēni var apkopot būtiskākos faktus. Saskaņā ar projekta „Skola 2030” veidoto programmas paraugu 9. klases kursā ietverti temati „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”, „No demokrātijas uz totalitārismu”, „Sašķeltā pasaule”, „Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi”.

Lasīt vairāk
image01

Bērns runāt mācās ģimenē. Ceturtais papildināts izdevums

Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga, Zane Tumševica, Iveta Odziņa 288 lpp ISBN 978-9984-46-472-5 Grāmata jau kļuvusi par populārāko izdevumu latviešu valodā, kas iepazīstina vecākus ar bērna attīstību no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecumam, īpaši akcentējot runas prasmju veidošanos. Tieši runa ir pamatā domāšanas un mācīšanās prasmēm, kas lielā mērā nosaka cilvēka iespējas gūt panākumus ikvienā profesijā. Grāmata ieguvusi arī Latvijas Logopēdu asociācijas gada balvu. Grāmatas autores ir praktizējošas speciālistes bērnu neiroloģijā, psiholoģijā, logopēdijā, dietoloģijā un pedagoģijā. Lasītāji var uzzināt, kā soli pa solim attīstās bērns un viņa runa, iegūt praktiskus padomus, kas ir aktuāli katrā vecuma posmā. Grāmatu papildina pielikumi ar rotaļām, darbā izmantojamiem attēliem, izskaidrojošām anatomiskām shēmām. Papildinātajā izdevumā ievietotas nodaļas par ēšanas un ēdināšanas nozīmi bērna runas attīstībā, par runas ritmu un plūdumu, stostīšanās risku bērniem pirmsskolas vecumā un papildinājumi par autisma risku pārvarēšanu bērniem vecumā līdz 3 gadiem. Grāmata paredzēta vecākiem, logopēdiem, pedagogiem un mediķiem.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei. Darba burtnīca

60 lpp ISBN 978-9984-46-474-9 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Latvijas un pasaules vēsture 8.klasei”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā apkopoti dažādu izziņas līmeņu uzdevumi, kas palīdz skolēniem sistematizēt zināšanas un radoši tās izmantot. Saskaņā ar projekta „Skola 2030” veidoto programmas paraugu 8. klases kursā ietverti temati „Atklājumu un baznīcas reformu laikmets”, „Absolūtisms”, „Hercogistu un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā”, „Revolūcijas un modernizācijas” un „Latviešu nācijas veidošanās”.

Lasīt vairāk
image01

Pārbaudes darbi sociālajās zinībās un vēsturē 4.- 6. klasei.

Gunita Romanovska Pārbaudes darbi sociālajās zinībās un vēsturē 81 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-473-2 Grāmatā apkopoti pārbaudes darbi 4.- 6. klasei sociālajās zinībās un vēsturē, kā arī darba vērtēšanas kritēriji (snieguma līmeņu apraksti), iespējamās atbildes un norādes, kā skolēniem sagatavoties pārbaudes darbam. Darbi veidoti kā summatīvie pārbaudes darbi, kurus skolotājs var izmantot temata noslēgumā. Darbi veidoti pēc VISC un projekta „Skola 2030” izstrādāto diagnosticējošo darbu parauga un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 747 (27.11. 2018) un to grozījumiem, kas ietverti noteikumos Nr. 476. (22.08.2023). Pārbaudes darbu saturs saskaņots ar SIA „Izdevniecība Raka” veidoto mācību materiālu komplektu, bet to var izmantot arī tie skolotāji, kas lieto citus mācību materiālus. Piedāvātos pārbaudes darbus skolotāji var izmantot tieši vai arī kā paraugu pašu izstrādātajiem pārbaudes darbiem.

Lasīt vairāk
image01

Matemātika 1. klasei. 2. daļa

132. lpp + ieliktnis ISBN 978-9984-46-470-1 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā (6. pielikums) un VISC projekta „Skola 2030” izstrādātās mācību priekšmeta „Matemātika 1- 9 klasei” programmas parauga daļu, kas attiecināma uz 1. klases 2. mācību pusgadu. Saskaņā ar programmu darba burtnīcā ietverti uzdevumi, kas saistīti ar tematiem „Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?”, „Ko nozīmē „par tik vairāk”, „par tik mazāk”?”, „Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?”, „Kā apraksta un veido figūras?”. Darba burtnīcas autores piedalījušās „Skola 2030” piedāvātā mācību programmas parauga un mācību materiālu veidošanā, vadījušas attiecīgos skolotāju tālākizglītības kursus. Visi uzdevumi pārbaudīti praksē.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Izglītības...
Cena: € 25,00
Prievārdi
Cena: € 21,90
Latvijas u...
Cena: € 14,64
Es dzīvoju...
Cena: € 19.44
Latvijas u...
Cena: € 8,00
Bērns runā...
Cena: € 19,90
Latvijas u...
Cena: € 7,00
Pārbaudes ...
Cena: € 9,50
Matemātika...
Cena: € 14,10