• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Burtotava

86 lpp ISBN 978-9984-46-388-9 Grāmata- spēle palīdz bērniem pilnveidot burtu pazīšanas un lasīšanas prasmes. To var izmanto bērni no 3 gadu vecuma. Bērnu uzdevums ir, šķirstot salikt un izlasīt grāmatas lapas. Lapu veido sadalīts zīmējums, kurā atainota kāda lieta, kas sākas ar noteiktu burtu un kuras formās atrodama vajadzīgā burta forma, lapas daļa ar ievada zilbēm un lapas daļa ar vārdiem. Vispirms bērnam jāatrod sagrieztā zīmējuma otra puse, jāatmin, kā sauc attēloto, ar kādu burtu tas sākas. Tad bērnam jāizlasa ievada zilbes un jāsameklē lapas trešā daļa, kurā ir vārdi ar vajadzīgo burtu. Grāmatas autore ir skolotāja- logopēde ar 24 gadu darba pieredzi. Materiāls tapis kā praktiska darba rezultāts. To augstu novērtējuši dažādu skolu pedagogi. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un skolas pedagogi, logopēdi, vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā

94 lpp ISBN 978-9984-46-384-1 Grāmatas autore ir pieredzes bagāta pirmsskolas skolotāja un metodiķe no Krāslavas, kas grāmatā apkopojusi pašas pārbaudītus metodiskos paņēmienus. Tos var izmantot gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Lasītāji grāmatā atradīs autores izstrādātu teātra pulciņa mācību programmu un vingrinājumus, ar kuru palīdzību programmu var īstenot. Vingrinājumu tematika saistīta ar runas, kustības, stājas, ritma izjūtas un dejas iemaņu, tēlotājprasmes un fantāzijas attīstību. Autore parāda arī to, kā viņas ieteiktie paņēmieni palīdz īstenot jaunu mācību saturu, kas ietverts pirmsskolas vadlīnijās un skolām paredzētajos izglītības standartos. Tāpat doti ieteikumi darbam ar vecākiem. Autore uzsver, ka teātra pulciņā iegūtās prasmes ir svarīgas ikvienam, tāpēc darbošanās pulciņā nav jāsaista tikai ar iespējām kļūt par aktieri. Publiska runa, prezentācijas prasmes ir būtiskas arī citās jomās, to skaitā biznesā un politikā. Grāmata var kalpot kā rosinājums skolotājiem un arī vecākiem veidot un attīstīt teātra pulciņu kustību. Jāpiebilst, ka arī jaunie mācību priekšmeta standarti paredz iespēju ieviest skolās pastāvīgu drāmas kursu.

Lasīt vairāk
image01

Gudrā ābece

176 lpp ISBN 978-9984-46-385-8 Kā jau visas ābeces, arī šī ābece paredzēta skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei. Tomēr tās pamatā ir Latvijā vēl neizmantota metode. Tā izstrādāta un aprobēta Rīgas sākumskolā „Valodiņa”. Skolotāji ne reti sastopas ar situāciju, kad bērniem jāmāca ne tikai burti, bet arī pareiza skaņu izruna un atsevišķu skaņu atpazīšana. Skolā „Valodiņa” radītā skaņu analīzes un sintēzes metode reizē ar lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvi palīdz bērniem iemācīties pareizi izrunāt un atšķirt problemātiskās latviešu valodas skaņas, noteikt to balsīgumu, garumu un artikulāciju. Līdz ar to ābece ir veidota arī atbilstīgi speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Ābecē viena burta mācīšanai paredzēti divi grāmatas atvērumi. Pirmais – mazais un lielais drukātais burts, otrais – mazais un lielais rakstītais burts. Ābeci var izmantot kā skolotāji, tā vecāki. Grāmatu papildina darba burtnīca un grāmata skolotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Gudrā ābece. Darba burtnīca

116 lpp ISBN - 978-9984-46-386-5 Darba burtnīca papildina mācību grāmatu „Gudrā ābece”. Tajā ievietoti lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas vingrinājumi, kā arī piemēri pārbaudes un pašnovērtējuma darbiem. Mācību komplekts ir izstrādāts un vairākus gadus aprobēts Rīgas sākumskolā „Valodiņa”. Ilggadējas Rīgas sākumskolas „Valodiņa” darba pieredzes rezultātā ir izkopta skaņu analīzes un sintēzes metode, kuru pielietojot bērni ne tikai veiksmīgi apgūst lasīšanas un rakstīšanas prasmes, bet arī iemācās atšķirt dažādas problemātiskās latviešu valodas skaņas, noteikt to balsīgumu, garumu un artikulāciju. Līdz ar to ābece ir veidota arī atbilstīgi speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Komplektu var izmantot kā skolotāji, tā vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Gudrā ābece. Skolotāja grāmata

92 lpp ISBN - 978-9984-46-387-2 Skolotāja grāmata papildina mācību grāmatu „Gudrā ābece”. Tajā aprakstīta piedāvātā mācību metode, sniegti metodiskie norādījumi darbam ar katru mācību materiālu. Pielikumā atrodams problemātisko skaņu izrunas apraksts un mācību procesā izmantojamās spēles un rotaļas. Mācību komplekts ir izstrādāts un vairākus gadus aprobēts Rīgas sākumskolā „Valodiņa”. Ilggadējas Rīgas sākumskolas „Valodiņa” darba pieredzes rezultātā ir izkopta skaņu analīzes un sintēzes metode, kuru pielietojot bērni ne tikai veiksmīgi apgūst lasīšanas un rakstīšanas prasmes, bet arī iemācās atšķirt problemātiskās latviešu valodas skaņas, noteikt to balsīgumu, garumu un artikulāciju. Līdz ar to ābece ir veidota arī atbilstīgi speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Komplektu var izmantot kā skolotāji, tā vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Skaņu spēles. 2. daļa

194 lpp ISMN 979-0-9005066-2-7 Pazīstamā pirmsskolas mūzikas skolotāja un vairāku pirmsskolas iestādēs plaši izmantotu grāmatu autore piedāvā muzikālo rotaļu krājumu, kas sniedz iespēju saistīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo darbību ar citām jomām, piemēram, sevis un pasaules izziņu, māksliniecisko darbību, lasītprasmes apguvi, matemātisko un ģeometrisko zināšanu, prasmju nostiprināšanu. Grāmatas 2. daļā apkopots nošu materiāls, kuru papildina rotaļas. Krājums noderēs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem un mūzikas skolotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Skaņas, burti, vārdi

40 lpp + ieliktnis ISBN 978-9984-46-382-7 Krājumā apkopotas darba lapas ar logopēdiskiem vingrinājumiem, kas palīdz pilnveidot bērnu lasīšanas prasmes. Vingrinājumi veltīti problemātisko skaņu saklausīšanai un atšķiršanai (tādas, piemēram, ir skaņas b un d, divskaņi ie un ei), vārda nozīmes sapratnei, zilbju savietošanai vārdā. Ievada daļā autore sniedz metodiskus padomus. Grāmatas autore ir logopēds un speciālais pedagogs ar ilggadīgu darba pieredzi. Līdz ar to visi vingrinājumi ir veidoti praktiski apzinot bērnu vajadzības. Autore iesaka mudināt bērnus arī izkrāsot darba lapas, lai vairāk akcentētu apgūto un attīstītu pirkstu veiklību. Darba lapas var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, logopēdi, kā arī vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Pirmie soļi veidošanā

110 lpp ISBN 978-9984-46-381-0 Autore piedāvā metodiskos materiālus darbam ar 1,5- 3 gadus veciem bērniem. Darbības mērķis ir mudināt bērnu radoši veidot dažādu priekšmetus no viņam piemērotiem plastiskiem materiāliem. Kā rosinājumu darbam autore izmanto gan dzejoļus, gan pasakas, gan kustību rotaļas un novērojumus dabā. Līdz ar to darba tapšana rosina bērnu vispusīgi attīstīt sevi. Autore piedāvā nodarbības visa gada garumā no septembra līdz augustam. Tās saplānotas pa nedēļām. Grāmata ievadā autore sniedz arī teorētisku ieskatu savās metodēs. Grāmata ir ļoti vērtīgs padomdevējs pirmsskolas skolotājiem un vecākiem, kam ir šī vecuma bērni. Veidošana palīdz arī vecākiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un garīgās attīstības traucējumi. Visi uzdevumi ir pārbaudīti praksē. Autore pievērsusi arī īpašu uzmanību bērnu drošībai.

Lasīt vairāk
image01

Saules stara peldvieta

88 lpp ISMN 979-0-9005066-3-4 Krājumā apkopotas 57 autores sacerētas dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To tematika saistās gan ar darbu, gan pasaku un fantāzijas pasauli, cilvēku attiecībām, svētkiem. Autore ir gan skolotāja mūzikas skolā un pirmsskolā, gan lektore pirmsskolas skolotāju tālākizglītībā, gan komponiste, kura izdevusi vairākus diskus un strādā ar bērnu studiju „Kukaiņi”. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji ir iecienījuši viņas dziesmas gan to melodisma, gan neparastās muzikālas tēlainības dēļ.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Burtotava
Cena: € 7.00
Rīgas radi...
Cena: € 21.84
Teātra pul...
Cena: € 8.00
Mana Latvi...
Cena: € 5,75
Gudrā ābec...
Cena: € 7.90
Gudrā ābec...
Cena: € 4.90
Gudrā ābec...
Cena: € 7.00
Skaņu spēl...
Cena: € 11.20
Skaņas, bu...
Cena: € 8.00