• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Mīļajam draudziņam

46 lpp ISMN 979-0-9005066-5-8 Lasītāji pazīst autori no dziesmu krājuma „Kā tas nākas”. Arī šajā krājumā apkopotas dziesmas, kuras domātas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Šoreiz dziesmu temati ir ģimene un sadzīve, skola, daba un dzīvnieki, Ziemassvētki. Dažas dziesmas ir papildinātas ar rotaļām, bet citām atbilstīgas darbības var izdomāt pedagogi vai paši bērni. Autore strādā Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” un dziesmas veltījusi saviem mazajiem audzēkņiem. Tās izmantotas daudzos pasākumos, arī attīstot bērnu muzikālās prasmes.

Lasīt vairāk
image01

Skaitļotava

16 lpp ISBN 978-9984-46-397-1 Mācību materiāls ir domāts pirmsskolas izglītības iestādēm, lai palīdzētu bērniem sasniegt 2019. gadā ieviesto uz kompetences (pratības) attīstību balstīto pirmsskolas izglītības vadlīniju noteiktos sasniedzamos rezultātus matemātikas jomā. Tie ir: (1) bērns darbojoties nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, (2) veido skaitļa sastāva dažādas variācijas, (3) izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda, (4) skaitu apzīmē ar tam atbilstīgu ciparu. Materiāls veicina arī kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību, ko paredz caurviju prasmes. Izmantojot saliekamās grāmatas lappuses, bērns var apgūt skaita atbilstību skaitlim un ciparam, skaitļu secību, saskaitīšanas un atņemšanas prasmes. Trīs lapiņas ir domātas bērna sasniegumu vērtējumam. Ar materiālu var strādāt gan frontāli, gan individuāli, gan pāros. To var izmantot arī vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Vēro, vērtē, rīkojies

26 lpp + 43 krāsainai pielikumi ISBN 978-9984-46-396-4 Autore, pedagoģijas doktore, piedāvā jaunajām uz kompetences (pratības) attīstību balstītajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un jaunajiem mācību priekšmetu standartiem atbilstīgus materiālus, kas domāti sabiedrībai pieņemamu un drošu uzvedības paradumu veidošanai. Autore ir piedalījusies jaunā mācību satura izstrādē. Komplektu veido metodiskie ieteikumi, attēli un sagriežamas kartītes uzdevumiem. Analizējot attēlos redzamās situācijas, pirmsskolas bērni un sākumskolēni vērtē tās un izvirza savas rīcības versijas. Tādā veidā aug viņu kompetence. Līdzīgu materiālu autori bieži cenšas radīt instrukcijas vienai vai otrai situācijai. No vienas puses instrukcijas ir vieglāk uztvert, no otras- sadzīves norises ne vienmēr ir tik vienkāršas, lai vadītos no instrukcijām. Tāpēc autore piedāvā citu pieeju. Attēlos redzamās situācijas ir pēc iespējas sadzīviskas, ikdienā sastopamas un neviennozīmīgas. Tas mudinās bērnus neapjukt, vairāk iedziļināties, meklēt pamatojumu savai rīcībai, tā mācoties būt daudzveidīgākiem savā domāšanā un vienlaikus ievērot noteiktus uzvedības principus. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, sociālie pedagogi, skolu psihologi un vecāki. Tā noder arī sociālo zinību stundām un audzināšanas nodarbībām.

Lasīt vairāk
image01

Kā izprast emocijas

25 lpp+ krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-395-7 Jaunie uz kompetences (pratības) attīstību balstītie mācību standarti lielu uzmanību pievērš darbam ar emocijām. Bērni un skolēni tiek aicināti tās atpazīt, izrast emociju rašanās procesu, ietekmi uz cilvēku rīcību, vērtēt iespaidu, kādu atstājam uz citiem ar savām emociju izpausmēm, regulēt emocijas, lai to izpausmes veicina pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem. Tomēr pedagogiem nav viegli atrast darba materiālus, kuri varētu noderēt emociju izpētei un to regulēšanas prasmju apguvei. Šo problēmu risina jaunā grāmata. Grāmatā ir dots teorētisks ieskats emociju jautājumos un uz zinātnisku teoriju balstīta darba metodika. Tā piedāvā bērniem un skolēniem atpazīt būtiskākās emocijas, pārdomāt to cēloņus, mudina izvērtēt negatīvo emociju pārvarēšanas iespējas. Materiālus var izmantot gan pirmsskolā, gan skolā, gan frontālam un grupu, gan individuālam darbam. Galvenais grāmatas vadmotīvs ir palīdzēt bērniem un skolēniem izprast to, ka emocijas, arī negatīvās, ir dabiskas un visiem piemītošas, bet emociju regulēšanas prasmes pilnveido mūs pašus un uzlabo attiecības ar citiem. Materiāli noderēs pedagogiem, izglītības iestāžu psihologiem, vecākiem

Lasīt vairāk
image01

Spēles lasītpriekam. 2. daļa

10 lpp + 26 krāsaini pielikumi ISBN 978-9984-46-394-0 Grāmatas otrajā daļā ir atrodamas spēles, kuras palīdz bērnam apgūt lasītprasmi, skaitītprasmi un reizē ar to - pilnveido prasmes domāt, orientēties skaņu un zīmju pasaulē. Spēlēm piedāvāti vairāki varianti, kas ļauj ar tām darboties gan skolas, gan pirmsskolas vecuma bērniem. Spēle „Kas tā saka” balstās uz to skaņu atdarinājumiem, kuras bērni var saklausīt dabā. Tā bērns var atklāt skaņu nianses un pilnveidot to izrunu, kā arī iemācīties veikli lasīt zilbes. Daudzie bingo spēles varianti ir balstīti uz pirmajām matemātiskajām prasmēm un vārda skaniskā sastāva analīzi. Spēle „Skaņu vilcieniņš” vēl vairāk padziļina bērna izpratni par vārda uzbūvi. Darbodamies ar skaņu modeļiem, bērns uzskatāmi ierauga, kā vārds dalās zilbēs un ka zilbi veido dažāda rakstura skaņas. Tas īpaši svarīgi bērniem, kuriem ir grūti atšķirt skaņas pēc to izrunas veida. Spēles var izmantot logopēdi un skolotāji gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Tās var ieteikt arī vecākiem. Grāmatas autore ir skolotāja un logopēde, kas strādā Alūksnes pusē un savas idejas ir pārbaudījusi praksē.

Lasīt vairāk
image01

Kur pazūd garumzīmes? 2. grāmata

88 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-393-3 Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz novērst īso un garo patskaņu jaukšanu. Tā ir problēma, ar ko saskaras daudzi bērni. Pirmajā grāmatā bija sniegts teorētisks ieskats šajā problēmā un metodiski ieteikumi, kā arī vingrinājumi darbam ar burtiem un zilbēm. Otrajā grāmatā atrodami vingrinājumi ar vārdiem un teikumiem. Ievadā sniegtas arī radošas metodiskas idejas. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, logopēdi un arī vecāki. Autore ir vairāku vingrinājumu krājumu autore ar plašu praktiskā darba pieredzi. Viņas izdevumus recenzējuši un augstu novērtējuši labākie Latvijas speciālisti logopēdijā un speciālajā pedagoģijā.

Lasīt vairāk
image01

Jautrās atskaņas

6 lpp + krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-392-6 Lasītāji jau ir iepazinuši un iecīnījuši autores grāmatas „Burtu paslēpes” un „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”. Tās veicina bērna lasītprasmes attīstību un pilnveido lasītā saturisko uztveri. Jaunajā grāmatā autore piedāvā spēles ar atskaņām, kas varētu veicināt bērnu izpratni par vārdu fonemātisko sastāvu (kuras skaņas veido vārdu) un morfoloģisko sastāvu (kādas daļas veido vārdu), vārda izrunas likumsakarībām, vārda jēdzienisko saturu (ko precīzi apzīmē vārds) un stilistisko saturu (kādu nokrāsu ietver vārds). Spēles domātas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Lai bērni apgūtu saskanīgu vārdu meklēšanas prasmes, autore sākumā piedāvā izmantot darbu ar divrindēm. Bērniem jānosaka, kas ir pēdējais vārds to otrajā rindā. Meklējamam vārdam ir jāsaskan gan ar pēdējo vārdu pirmajā rindā, gan ar kopējo divrindes saturu. Izvēloties vārdu, bērni pievērš uzmanību gan tā uzbūvei, gan jēdzieniskajam un stilistiskajam saturam. Kad šīs prasmes apgūtas, bērni var spēlēt domino, meklējot saskanīgos vārdus. Papildus tam bērni var turpināt darbošanos un paši sacerēt dzejoļus ar atskaņām. Autores pieredze liecina, ka spēles ar atskaņām būtiski uzlabo bērnu lasīšanas prasmes, runas prasmes, pilnveido izpratni par vārdu nozīmi un rosina bagātināt vārdu krājumu. Spēles būs liels ieguvums ikvienam pirmsskolas un sākumskolas skolotājam, logopēdam. Tās interesantām nodarbībām ar bērniem var izmantot vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Spēles lasītpriekam. 1. daļa

7 lpp + krāsains ieliktnis ISBN 978-9984-46-391-9 Krājumos „Spēles lasītpriekam” to autore, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja- logopēde, piedāvā galda spēles, kas palīdz bērniem pilnveidot lasīšanas un skaitīšanas prasmes, kā arī attīsta domāšanu. Šādu spēļu izmantošanu mācību procesā akcentē arī jaunais mācību saturs, kuru tuvākajā laikā paredzēts ieviest pirmskolas mācību iestādēs un skolās. 1. daļā ievietots „Burtu domino”, „Burtu cirks” un „Podziņu spēle”. Spēlējot „Burtu domino”, bērni mācās noteikt vārda pirmo skaņu un tai atbilstīgo burtu. Tā viņi noskaidro, kas ir skaņa, kas ir burts un kas saista šos jēdzienus. „Burtu cirks” palīdz apgūt alfabētu, vārdu skanisko sastāvu un teikumu veidošanu. Tāpat spēles gaitā tiek pilnveidotas skaitīšanas prasmes. „Podziņu spēle” bez jau minētā palīdz diferencēt līdzīgi skanošas skaņas, grafiski līdzīgus burtus, paplašināt vārdu krājumu un zināšanas matemātikā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās, sportā un latviešu valodā. Visas spēles ir pārbaudītas praksē. Tās var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, logopēdi, matemātiķi, Tās var spēlēt arī ģimenes lokā.

Lasīt vairāk
image01

Kā tas nākas

46 lpp+ CD ISMN 979-0-9005066-4-1 Dziesmu un rotaļu krājuma autore ir Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” mūzikas skolotāja. Krājumā apkopotas 37 dziesmas un rotaļas, kas tapušas radošās nodarbībās ar pirmsskolas bērniem. Krājumu var izmantot arī sākumskolā. Dziesmu tematika ir saistīta gan ar bērniem pazīstamām ikdienas norisēm, gan ar gadskārtu ieražām un norisēm dabā. Īpašu uzmanību autore pievērsusi tam, lai dziesmu teksti būtu tēlaini, bērniem izprotami un rosinātu fantāziju, kas var izpausties arī tēlojumā un kustībās. Tas īpaši veicina bērnu interesi par dziedāšanu un ritmisku muzicēšanu, veido izpratni par noskaņas atspoguļojumu mūzikā un mūzika tēlos. Rotaļas attīsta arī pozitīvas sociālās prasmes. Krājumu papildina CD ar dziesmu un rotaļu pavadījumiem.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Mīļajam dr...
Cena: € 6.00
Skaitļotav...
Cena: € 4.00
Vēro, vērt...
Cena: € 13.50
Plakāts. E...
Cena: € 1.65
Plakāts. A...
Cena: € 1.65
Plakāts. A...
Cena: € 1.65
Kā izprast...
Cena: € 5.00
Spēles las...
Cena: € 14.00
Kur pazūd ...
Cena: € 8.00